A La Corona Residència Equina volem incidir en les àrees vulnerables de l’àmbit en el qual es desenvolupa la nostra activitat: el món eqüestre i el medi natural y agrícola. La nostra Responsabilitat Social/ Animal/ Ambiental d’Empresa forma part de la nostra pròpia activitat, no podent existir l’una sense l’altra.

Actuacions que realitzem

Suport a associacions d’ajuda a equins

A La Corona Residència Equina donem suport econòmic, logístic i de difusió a associacions dedicades a la defensa, rescat y cura d’equins en situació vulnerable. Som socis / padrins de:

Adopció d’equins en situació vulnerable

Hem dut a terme diverses adopcions d’equins en situació de risc i pels quals el seu futur era incert o fatal (sacrifici), en tractar-se d’equins abandonats i no aptes per a les disciplines hípiques, ja sigui per la seva edat avançada, per presentar lesions irreversibles o per haver sofert maltracta físic o psíquic.

Estudis vinculats al món equí i als ecosistemes naturals

Etologia del Cavall

Hem iniciat un estudi sobre el comportament del cavall domèstic dut a viure en semi llibertat i en ramat, simulant el seu estil de vida ancestral.

Pretenem recopilar informació sobre els orígens i les experiències de cada cavall abans d’arribar a La Corona Residència Equina, i sobre la seva adaptació posterior a la seva vida en llibertat.

Hem comprovat que factors com la disciplina hípica del cavall, la intensitat de la seva activitat esportiva, el temps transcorregut amb la seva mare biològica, el nombre de propietaris que ha tingut, l’afecte que hagi pogut rebre, les seves experiències en tracte i en maltractament o la tipologia d’allotjaments en els quals hagi estat allotjat, condicionen en major o menor mesura la seva autoestima, la seva capacitat d‘integració en un ramat, la posició jeràrquica que ocupa dins el mateix i, inclús, el seu estat de salut.

Hi ha una extensa bibliografia sobre el comportament del cavall salvatge en ramat, però escassa sobre el comportament del cavall domèstic dirigit al seu estil de vida originari, en ramat, lliure i en un entorn totalment natural.

L’Acció Insecticida de les Aus Insectívores

En col·laboració amb l’InstitutCatalà d'Ornitologia (ICO), estem duent a terme accions per a incrementar les poblacions d’aus insectívores a la nostra finca La Corona, a l’haver estat aquestes minvades dràsticament a causa de les pràctiques agrícoles que es desenvolupaven anteriorment en els camps de La Corona Residència Equina i en les quals usaven productes pesticides de gran abast.

En l’actualitat, a la finca La Corona les activitats agrícoles es duen a terme sota la modalitat d’agricultura ecològica i integrada. Els ornitòlegs de l’ICO, en el marc del conveni de col·laboració amb La Corona Residència Equina, van elaborar un estudi sobre les poblacions d’aus insectívores que podien ser potenciades i van col·locar desenes de caixes niu repartides per la finca per a afavorir així la reproducció i l’increment del nombre d’aus de les espècies escollides (la puput - Upupa epops, la cuereta blanca - Motacilla alba, l’oreneta cuablanca - Delichonurbicum i l’oreneta comú - Hirundo rustica).

Així mateix, els ornitòlegs de l’ICO han elaborat ja informes de seguiment, en els que es constata l’ús de diverses caixes niu, tant per quatre de les espècies indicades com per altres, i també el creixement quantitatiu i qualitatiu de les espècies d’aus. És a dir, les poblacions d’aus estan creixent en nombre d’individus i en diversitat d’espècies. Un fet rellevant: a la que es du a terme fora dels límits de la finca La Corona, tant en la quantitat de nombre d’individus com en la diversitat d’espècies, cau en picat. Per tant, podem constatar que les pràctiques agrícoles en modalitat integrada i ecològica i la gestió forestal i ramadera sostenible tenen una clara influència positiva a l’avifauna, que està aconseguint estats exuberants en quantitat i diversitat dins la finca La Corona. Us podem dir que estem molt satisfets amb el resultat, ens sentim útils per la natura i tots els seus components.

La Corona Residència Equina ara és una plataforma biològica del SOCC (Seguiment d'Ocells Comuns a Catalunya), els nius han estat georeferenciats i són objecte de seguiment i estudi.

La sinergia amb els cavalls no és cap altra que la de disminuir les poblacions de mosca y tàvec. L’objectiu de l’estudi és el de posar en valor el paper insecticida de les aus enfront als productes químics no aptes en l’agricultura ecològica i integrada. De moment, hem aconseguit augmentar les poblacions d’aus en nombre d’individus i en diversitat d’espècies. L’impacte d’aquestes aus sobre les poblacions de mosca i de tàvec encara està per contrastar. L’ICO segueix el seu estudi a La Corona Residència Equina.

Accions mediambientals a La Corona Residència Equina

Recuperació i potenciació dels ecosistemes mediterranis

Hem revisat l’Instrument d’Ordenació Forestal de la finca La Corona, prioritzant la convivència de ramats de cavalls i els objectius proteccionistes, enfront dels objectius productivistes que figuraven anteriorment en el nostre Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal.

En el nou instrument d’ordenació forestal, hem programat les actuacions de millora del bosc a realitzar en els pròxims 20 anys. En aquestes actuacions els cavalls juguen un paper protagonista, ja que la gestió dels boscos de la finca La Corona s’han adaptat a ells, per a generar-los-hi unes magnífiques pastures naturals en el sotabosc, per a procurar-los-hi diversitat d’ecosistemes i ambients i per a conferir-los-hi espais oberts i boscos que els ofereixin refugi quan ho desitgin.

Sustainable Forest Management

La finca La Corona està adherida a la certificació de rang mundial PEFC (Programa per al reconeixement de la Certificació Forestal). D’aquesta manera, l’extracció de fusta y llenya prevista en la consecució dels objectius que figuren en el nou instrument d’ordenació forestal de la finca La Corona compta ara amb l’assegurança d’una gestió forestal sostenible.

_RSE_3_DES_3_
_RSE_3_DES_4_
_RSE_3_DES_5_